проекта

Проекти за близо милион стартира МИГ- Тунджа

Пет проекта на стойност 958 869,13 лева  по  процедура  за подбор на проектни предложения  BG05M2OP001-3.014 МИГ  Тунджа –  Мярка 3.9 “Осигуряване на равен достъп до качествено образование  в малките населени места от Стратегията за Водено от…


Информационна кампания за повече гражданско участие

    От началото на месец ноември стартира информационната кампания на сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия“ /АНПОРТ/. Дейността е част от проекта „Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация“, който АНПОРТ изпълнява…


Безплатен обяд за социално слаби

Четири нови проекта , осигуряващи безплатно обедно хранене за 450 потребители стартират на територията на 28 населени места в община ”Тунджа”. Проектите ще действат в селата  Савино, Межда, Меден кладенец, Миладиновци, Видинци, Симеоново, Генерал Инзово, Драма, Дряново,…