Безплатен обяд за социално слаби

Четири нови проекта , осигуряващи безплатно обедно хранене за 450 потребители стартират на територията на 28 населени места в община ”Тунджа”. Проектите ще действат в селата  Савино, Межда, Меден кладенец, Миладиновци, Видинци, Симеоново, Генерал Инзово, Драма, Дряново, Калчево, Коневец, Ханово, Ботево, Роза, Скалица, Овчи кладенец, Генерал Тошево, Голям манастир, Маломир, Веселиново, Завой, Кабиле, Хаджидимитрово, Дражево, Кукорево, Тенево и Крумово.

            Проектите ще се изпълняват през периода 03.10.2016 – 31.12.2016 г. от регистрирани в Агенция за социално подпомагане доставчици на социална услуга „обществена трапезария”:  „Есклузив – Калин”ЕООД, „МИГ – Тунджа”, Общински младежки съвет – „Тунджа” и „Странджата- БГ” ЕООД в партньорство с Община „Тунджа”.

Допустимите целеви групи по проекта са: лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотноживеещи лица и семейства с минимални пенсии; скитащи и бездомни лица и деца.

Процедурата за подаване на заявления-декларации от кандидат-потребители е отворена и документи могат да се подават текущо.

Общото привлечено външно финансиране е в размер на 66 240.00 лв, което гарантира в рамките на 2.00 лв среден месечен оклад да бъде осигурена топла храна за обяд – супа, основно ястие, хляб за 64 работни дни.

%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bf%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f