839 завършени дела в област Ямбол за 2018 година

През 2018 г. в област Ямбол са приключили делата за 839 извършени престъпления. Делата за 249 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 427 – с условно осъждане, за 37 – с оправдаване, за 11 – с прекратяване, а за 115 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 676 извършени престъпления, което е с 6.1% повече в сравнение с 2017 година.

През 2018 г. в област Ямбол обвиняеми са били 878 лица, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 254 лица, или 28.9% от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 468 лица (53.3%);
  • освободени от наказателна отговорност са 115 лица (13.1%);
  • оправдани са 31 обвиняеми лица (3.5%);
  • прекратени са делата на 10 лица (1.2%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. е 722, което е с 8.2% повече в сравнение с 2017 година.

В структурата на осъдените лица през 2018 г. по видове престъпления с най-голям брой са осъдените за общоопасни престъпления – 315 лица, или 43.6% от общия брой на осъдените в област Ямбол. Осъдени за престъпления против собствеността – са 192 лица (26.6%) и за извършването на престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции – 84 лица, или 11.6%. Оттяхзанезаконнопреминаваненаграницата (чл. 279 от НК) са осъдени 65 лица.

От общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2018 г. в област Ямбол, наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 630 души(87.3% от всички осъдени). От тях 353 лица (56.0% от лишените от свобода) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Наказанието „пробация” е наложено на 63 лица, а с „глоба” са наказани 27 души.

Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:

  • Осъдените мъже са 678 (93.9%), а осъдените жени – 44 (6.1%);
  • Най-голям е броят на осъдените от възрастовата група 18 – 24 години – 187 лица, или 25.9% от общия брой на осъдените;
  • Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 26, или 3.6% от всички осъдени.

Стела Вангелова

Главен експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток