Окръжна прокуратура – Ямбол с отчет за 2018 година

Рекордно нисък процент на върнати от съда прокурорски актове за Съдебен район – Ямбол отчете Административният ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол г-н Дойчин Дойчев по време на Отчетното събрание на магистратурата за 2018 г.

Рекордно нисък процент на върнати от съда прокурорски актове за Съдебен район – Ямбол показват данните от отчета за дейността на Окръжна прокуратура – Ямбол за 2018 г. Те бяха представени от Административния ръководител на прокуратура г-н Дойчин Дойчев пред магистрати от Съдебен район – Ямбол. Специални гости на проявата бяха г-н Любомир Петров – Административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас и г-н Валери Първанов – ръководител на отдел 02 „Досъдебен“ при ВКП.

Прокурор Дойчев посочи, че върнатите от съда актове на прокурорите от Съдебен район – Ямбол (включващ в себе си Окръжна прокуратура – Ямбол и Районните прокуратури в Ямбол, Елхово и Тополовград) за 2018 г. са само 2.86% от всички актове внесени в съд. В чисти цифри броят на тези върнати актове за 2018 г. е 21, а за сравнение през 2017 г. те са били 42. „Този показател говори за значително подобряване на прокурорската работа, която сме извършили през годината“, каза пред колегите си г-н Дойчев и им благодари за постигнатия отличен резултат.  

Данните показват още, че през 2018 г. прокурорите от съдебния район са наблюдавали и приключили 221 бързи производства – с 35 повече от тези през 2017 г. и с 90 повече от 2016 г.

През изминалата година в съд са внесени общо 61 искания за определяне на мерки за неотклонение „задържане под стража“, като 55 от тях са уважени, което също е показател за добрата прокурорска работа, добави прокурор Дойчев. През годината прокурорите са показали и отлична срочност при решаване на преписки – решени са били 4589 преписки в срок до 30 дни и само една над едномесечния срок. Решените от прокурорите дела през 2018 г. са 3864 – 85% от всички наблюдавани дела. През посочения период са новообразувани 1509 дела, а са решени 1656 – с 147 повече, което показва, че прокурорите работят добре и по дела от предходен период.

В съд са внесени общо 733 прокурорски акта – с 19 по-малко от тези през 2017 г., но с 33 повече от тези през 2016 г. Този спад се обяснява и с отчетения спад в регистрираната престъпност с 8.76% по-малко от тази през 2017 г.

През 2018 г. са постановени 16 оправдателни акта или 1.95% от общо решените от съда дела.

Добри резултати се отчитат и по Гражданско съдебния надзор на прокуратурата, тъй като през отчетния период в съд са внесени 8 иска по ГПК и Търговския закон и всички са уважени. Внесени са 73 предложения по чл.306 от НПК и всички те са уважени от съда.

Отлични са и резултатите по Надзора за законност на прокуратурата. В съд са внесени 16 протеста и 4 предложения срещу незаконосъобразни нормативни актове и всички са уважени от съда.

Отчетена бе и много добра прокурорска работа по престъпленията срещу данъчната система – внесени в съд са 20 акта, осъдените лица са 21, като няма нито един оправдателен или върнат акт. По така наречените корупционни престъпления в съд са внесени 11 дела, осъдените лица са 11, като няма оправдателни или върнати от съда актове. По престъпления срещу паричната и кредитната система в съд са внесени 8 дела, осъдени са 9 лица, а върнати или оправдателни актове няма.

Г-н Петров заяви, че през изминалата година прокурорите от Съдебен район – Ямбол са постигнали много добри резултати. Той също отличи рекордно ниския процент на върнатите от съда прокурорски актове, но отличи и постигнатият значителен ръст при бързите производства, като посочи, че те са изключително важен ресурс за по-бърз и по-евтин съдебен процес.

Г-н Първанов изрази поздравления от името на ръководството на Прокуратурата за постигнатото през 2018-та година. Той пожела здраве и много бъдещи успехи на всички прокурори от Съдебен район – Ямбол.