Седем одобрени проекти на община „Тунджа“ по Национална кампания „Чиста околна среда-2024 г.“

Одобрени са седем проектни предложения на образователни институции в община „Тунджа“, кандидатствали по Националната кампания „Чиста околна среда-2024 г.“ на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Одобрените за финансиране проекти са на Детска градина „Изворче“, с. Кабиле; Детска градина „Звездица“, с. Скалица; Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево; Основно училище „Христо Ботев“, с. Кукорево; Начално училище „Васил Левски“, с. Завой; Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик и Общински център за извънкласни и извънучилищни дейности“, с. Кабиле.

В рамките на проектите на детските градини и училищата ще бъдат извършени озеленителни дейности и ще бъдат изградени площадки за спорт, игри и занимания, класни стаи на открито, релефни карти , фитнес на открито , съоръжения за игра и спорт, творческо ателие и мини парк в учебните заведения на територията на общината.

Стойността на проектните предложения е приблизително 52 500 лв.