Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група- Тунджа“

ОБЯВА

за прием на  проектни предложения за предоставяне на                                              безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на СНЦ „МИГ-Тунджа”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ                               

 BG06RDNP001-19.162 МИГ-ТУНДЖА – МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“  

 

 

 1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :
 • Разгръщане на потенциала за развитие на туризма на територията на МИГ – Тунджа;
 • Опазване, популяризиране и развитие на природното и културно-историческо наследство на територията, като основа за развитие на туристически дейности.                                                                                                                            

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

По процедурата ще бъдат подкрепени само кандидати, които не действат като икономически оператор (предприятие)  и предложените  проекти  за неикономически дейности, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи.

 

 1. Допустими кандидати:
 • Община „Тунджа”;
 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по ЗЮЛНЦ, със седалище и адрес на управление на територията на МИГ-Тунджа.
 1. Допустими дейности:
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).
 1. Допустими разходи:
 • Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;
 • Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;
 • Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки;
 • Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост.
 1. Период за прием и място на подаване на проектните предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения: 14 декември 2018 година                                   Краен срок за подаване на  проектните предложения:    14 януари 2019 година, 17.00 часа

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка и ще бъде отхвърлено.

 

 1. Бюджет на процедурата:

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 300 000 (триста хиляди) лева.

 

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ за конкретен проект:
 • Минималният размер на допустими разходи и на безвъзмездната финансова  помощ за конкретен проект е  9 779,00 лева
 • Максималният размер на допустимите разходи  и на безвъзмездната финансова помощ за конкретен  проект е 293 370,00 лева        

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи е само за проекти, които след извършване на инвестицията не генерират нетни приходи, установено въз основа на анализ „разходи-ползи“ (финансов анализ).

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

1. Брой население на територията, по данни на НСИ към 31.12 на годината, предхождаща подаването на заявлението за подпомагане,  което ще се възползва от подобрената инфраструктура  и обхвата на териториално въздействие:

– до 300 души – 10 точки

– от 301 до 500 души – 20 точки

– от 501 до 1000 души – 30 точки

– над 1000 души –  40 точки  

40 точки

1.      Проекти, създаващи работни места при изпълнение на допустимите дейности:

–         до 3 работни места – 10 точки,

–         над 3 работни места – 20 точки.

20 точки

2.   Проекти, които са консултирани с обществени консултативни съвети/местни общности/местни лидери на територията на МИГ и са получили тяхното одобрение по отношение на значимостта и ползите от планираната инвестиция в публична инфраструктура.

20 точки

3.   Проекти, приобщаващи  уязвими общности, при които е налице концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация  

10 точки

4.   Проекти, инвестицията, по които включва и мобилни обекти за културния живот на територията МИГ.

10 точки

ОБЩО

100 точки

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки

 

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис  (КЕП ) като се използва Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://eumis2020.government.bg

 

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: migtundzha@abv.bg

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ- Тунджа няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Тунджа: www.tundzhaleader.org и на https://eumis2020.government.bg

 

 1. Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт: Георги Митев – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ Тунджа»

Адрес: с. Генерал Инзово, община Тунджа, ул. «Опълченска» № 2, етаж 2

Телефон: 0899 148 777,

Адрес на електронна поща: migtundzha@abv.bg

 

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение  и приложенията към тях)  са публикуван на следните интернет адреси: Интернет страница на МИГ-Тунджа www.tundzhaleader.org, и на сайта на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg