Районна здравноосигурителна каса-Ямбол уведомява

Всички заинтересовани здравноосигурени лица, че договор за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, сключен между РЗОК – гр. Ямбол и „ЕТ АИППМП Д-Р ДЯНКА КОЛЕВА“ представлявана от д-р Дянка Колева Танева, месторазположение на лечебното заведение (адрес на помещението, в което е извършвана лечебната дейност) гр. Ямбол, ул.  „Христо Смирненски” № 2 се прекратява, считано от 01.06.2021 г.

На основание чл.6 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, всички обслужвани от д-р Дянка Колева здравноосигурени лица имат право да направят нов избор на общопрактикуващ лекар, считано от 01.06.2021 г.            

 

За справки и допълнителна информация:

РЗОК – гр. Ямбол,  ул. „Д-р Петър Брънеков” №1,               

 тел. 046 68 50 68