Раждаемост, смъртност и миграция на населението в област Ямбол през 2016 година

Раждаемост

През 2016 г. в област Ямбол са родени 1 178 деца, от които 99.1% са живородени.

Коефициентът на обща раждаемост в област Ямбол през 2016 г. е 9.5‰ и в сравнение с 2015 г. се увеличава с 0.2 промилни пункта.

С по-висок от общия за областта коефициент на раждаемост е само община Стралджа – 13.7‰, а с по-нисък общините: Ямбол – 9.3‰, Болярово (9.1‰), Тунджа (8.8‰) и Елхово (8.0‰).

Броят на жените във фертилна възраст (от 15 до 49 години) към 31.12.2016 г. е 23.2 хил. като спрямо предходната година той намалява с 2.2%.

Жените на възраст от 15 до 34 години са 11.5 хил. и в сравнение с 2015 г. техният брой намалява с 3.1%.

Броят на децата, родени от майки под 20 години е 253 през 2016 г. и в сравнение с 2015 г. броят им се увеличава с 21.6%. Увеличава се и броят на децата, родени от жени на възраст над 40 години, от 15 през 2015 г. на 26 – през 2016 година.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2016 г. средният брой живородени деца от една жена в област Ямбол е 1.98, докато през 2015 г. той е бил 1.89 деца. През 2016 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 24.0 години, а при раждане на дете – 26.1 години.

Относителният дял на извънбрачните раждания от всички раждания се увеличава спрямо 2015 г. с 3.3 процентни пункта и достига 70.2%.

Най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в общините Стралджа (89.8%) и Болярово (82.4%). Следват общините: Тунджа (72.9%), Елхово (71.4%) и Ямбол (63.5%).

 

Смъртност

През 2016 г. в област Ямбол нивото на общата смъртност намалява. Броят на умрелите е 2.1 хил. души, а коефициентът на обща смъртност– 17.1‰ и спрямо предходната година намалява с 1.7 промилни пункта.

Смъртността сред мъжете в област Ямбол (18.7‰) e по-висока в сравнение със смъртността сред жените (15.5‰).

С по-висок коефициент на смъртност спрямо средната за областта стойност на показателя са общините Болярово (32.1‰), Тунджа (26.1‰), Стралджа (19.8‰) и Елхово (17.3‰). Единствено община Ямбол е с по-ниска от средната за областта смъртност (12.9‰).

През 2016 г. в област Ямбол са починали 15 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 12.9‰, като в сравнение с 2015 г. той се увеличава с 5.1 промилни пункта.

Естествен и механичен прираст на населението

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение.

Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението.

През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Ямбол е намаляло с  938 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествен прираст в област Ямбол, е минус 7.6‰. Коефициентът на естествен прираст при мъжете е минус 9.0‰, а при жените – минус 6.3‰, в градовете – минус 3.5‰, а в селата – минус 17.4‰.

Всички общини в областта също са с отрицателен естествен прираст, като община Ямбол е с естествен прираст минус 3.6‰, община Стралджа – минус 6.0‰ и Елхово – минус 9.3‰. С най-голямо намаление на населението и висок отрицателен коефициент на естествен прираст са общините Болярово (-23.0‰) и Тунджа (-17.3‰).

Съществено влияние върху броя и структурите на населението оказва и механичният прираст, представляващ разликата между броя на заселените и броя на изселените лица във и от всяко населено място през календарната година, който за област Ямбол също е отрицателен – минус 607 души. Коефициентът на механичен прираст е минус 4.9‰, съответно при мъжете е минус 4.0‰, а при жените – минус 5.9‰.

През 2016 г. в резултат на отрицателния механичен прираст населението намалява в общините Елхово (-6.3‰), Ямбол (-6.2‰), Стралджа (-5.4‰) и Тунджа (-2.2‰). Единствено в община Болярово е регистриран положителен механичен прираст от 8.3‰.