Представяне на проект за изграждане на компостираща инсталация за биоразградими отпадъци на Община Ямбол

Официално представяне на проект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“ бе направено на първата пресконференция по проекта, състояла се на 29 януари 2020 г. в конферентната зала на  „Диана Палас“ – Ямбол.

Проектът е финансиран по Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-C01, с безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестионни фондове на Европейския Съюз, от Държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” и съфинансиран от Община Ямбол. На пресконференцията присъстваха Михаил Керемидчиев – зам. кмет на Община Ямбол, Волен Дичев – зам. областен управител на Областна администрация – Ямбол, екипът по изпълнение на проекта, медии от Ямбол и региона, началници на отдели и служители от общинската администрация.

Ръководителят на проекта инж. Радостин Евтимов запозна присъстващите с целите, предвидените дейности и очакваните резултати на проекта.

Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Общата стойност на проекта е  3 702 737,60 лв., като безвъзмездната  финансова помощ е в размер на 2 549 369,15 лв. от които: Европейско съфинансиране – 2 166 963,78 лв., национално съфинансиране – 382 405,37 лв. Собственият  финансов принос на община Ямбол е: 1 153 368,45 лв. от които: ДДС – 604 475,60 лв., собствено участие – 548 892,80 лв.

Дейностите по проекта включват организация и управление на проекта, информация и комуникация, инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация, извършване на оценка на съответствието на изготвения инвестиционен проект за компостираща инсталация и осъществяване на строителен надзор, доставка на съдове и техника за извозване на разделно събрани зелени отпадъци и провеждане на процедура за избор на оператор за експлоатация на компостиращата инсталация.

Компостиращата инсталация ще бъде изградена на терен в близост до площадката на Регионалното депо край с. Хаджидимитрово, с обща площ от 8 000 кв.м.

Обявена е процедура на 14.01.2020 г. на интернет страницата на Община Ямбол за проектиране, строителство и авторски надзор на компостиращата инсталация с краен срок за получаване на оферти 03.02.2020 г. Избраната технология – компостиране в открити клетки с навес, ще има съществено по-ниски разходи заради автоматизацията на системата. Предстои избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствието на изготвения инвестиционен проект за компостираща инсталация и осъществяване на строителен надзор по време на строителните дейности.

Предвиденият капацитет на компостиращата система е 2400 т/год. за разделно събрани зелени и дървесни отпадъци – храсти, трева, листа, цветя, шишарки, растения, дървесни отпадъци, стърготини, слама и сено, клони и др.

По проекта ще бъде закупен сметоизвозващ камион с капацитет 7 куб. м. и 108 бр. контейнери за разделно събиране, които ще се поставят в различни райони на гр. Ямбол в близост до паркове и градини, обслужващи зелени площи, зони за транспортно озеленяване и санитарно-защитно озеленяване и др.

Проектът ще допринесе за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците и подобряването на качеството на околната среда по отношение на компонент отпадъци.