Покана за публично обсъждане на Бюджет 2020 на община „Тунджа“

Кметът на Община „Тунджа“, на основание чл.84, ал.6, във връзка с ал.4 от Закона за публичните финанси

 О Б Я В Я В А        

 П У Б Л И Ч Н О    О Б С Ъ Ж Д А Н Е

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”

ЗА 2020 ГОДИНА

 Обсъждането ще се състои на 22.01.2020 г. / сряда / от 10.00 часа  в  залата  на  Община „Тунджа“ – Ямбол.

 Поканват се в обсъждането на проекта на бюджета на община „Тунджа“ за 2020 г. да вземат участие всички заинтересовани лица и организации.

   

   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ      / п /   

  КМЕТ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА