ОИЦ-Ямбол проведе открити приемни в общините Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

И тази година експертите от Областен информационен център-Ямбол се срещнаха на място с жителите на петте общини в областта. Откритите приемни бяха проведени в периода от 08.09. до 13.09.2021г. и бяха посетени от представители на различни сфери на обществено-социалния живот: бизнес, селско стопанство и животновъдство, образование, социални дейности, неправителствен сектор, младежи, хора в неравностойно положение и др. Те се възползваха от възможността да получат информация на място за програмите и стъпките за финансиране на бизнеса си, на стопанствата си, за осигуряване на заетост и подобряване на условията в социалната, здравната и образователната  сфери на живот.

Не беше изненадващ големият интерес към „Програмата за развитие на селските райони“ в този програмен период и към процедурите за финансиране, които са отворени за кандидатстване и предстоят, насочени към животновъди, земеделски производители и пчелари. Посетилите откритите приемни земеделци и животновъди бяха запознати с условията по активните в момента подмерки 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, насочена към големите земеделски стопанства и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, насочена към създаването и развитието на преработвателни предприятия.  Всички интересуващи се получиха брошури и разяснения, свързани с подготвяните в момента приеми по  подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“. Бяха обсъдени и възможностите за кандидатстване към стратегиите за ВОМР на местните инициативни групи в областта.

Експертите отговориха на  редица въпроси, насочени към осигуряване на микрокредитиране със споделен риск по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и кредити за бизнеса в селските райони, осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

С оглед на засегнатите от пандемията на Covid-19 бизнес, земеделски и рибовъдни стопанства и на опита им, свързан с кандидатстване по компенсаторните мерки и процедури, информация за бъдещи такива потърсиха и представителите на тези сектори.

 

Интерес имаше и към програми и мерки за енергийна ефективност на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради.

 

На посетилите откритите приемни бяха предоставени информационни и рекламни материали.

 

Екипът на ОИЦ-Ямбол предоставя актуална и безплатна информация за възможностите и условията за европейско финансиране по телефон, електронна поща, на фейсбук страницата на центъра или на място всеки работен ден от 08.30 до 17.30 часа.

 

Областен информационен център-Ямбол

гр. Ямбол, ул. „Търговска“ 34,

тел. 046 620 186                                              

e-mail: oic_yambol@abv.bg