Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в областта към края на 2022 година

Лечебни заведения и леглови фонд

 Към 31.12.2022 г. в област Ямбол функционират 4 болници с 452 легла. От тях многопрофилните болници са 3 с 414 легла, като в сравнение с 2021 г. броят и легловият фонд на многопрофилните болници се запазват. В края на 2022 г. осигуреността на населението в областта с болнични легла е 420.9 на 100 000 души от населението.

Броят на лечебните заведения за извънболнична помощ към 31.12.2022 г. е 36 с 14 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В състава на заведенията са включени 25 самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, 10 медицински центрове и 1 диагностично-консултативен център.

През 2022 г. в област Ямбол функционират 2 други здравни заведения – център за спешна медицинска помощ и регионална здравна инспекция.

 

Медицински персонал

В края на 2022 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения на област Ямбол практикуват общо 318 лекари, 79 лекари по дентална медицина и 574 медицински специалисти по здравни грижи, в т.ч. 361 медицински сестри (табл. 1).

 

Осигуреност с медицински персонал

Осигуреността с лекари за област Ямбол в края на 2022 г. е 29.6 на 10 000 души от населението , с лекари по дентална медицина – 7.4, а с медицински специалисти по здравни грижи – 53.5. Стойността на показателя осигуреност с лекари е по-ниска от тази за страната с 16.3 пункта, а осигуреността с лекари по дентална медицина – с 4.4 пункта.

  

Практикуващи лекари по пол и възрастови групи

 Към 31.12.2022 г. разпределението на практикуващите лекари в област Ямбол по пол и възраст е следното:

  • Мъжете са 146 (45.9%), жените – 172 (54.1%).
  • Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 – 64 години – 128, или 40.3%.
  • Младите практикуващи лекари на възраст до 35 години са 22, или 6.9%, а най-

възрастните (на 65 и повече години) – 98, или 30.8%.

 

Лекари по специалности

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари – 65, или 20.4% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите специалност Кардиология – 29 (9.1%) и лекари в спешна медицина – 18, или 5.7%.

 [1] Разпределението на лекарите по специалности се отнася до практикуваната специалност. Включени са и лекарите, работещи в практики за специализирана медицинска помощ. Не са разпределени лекарите, които практикуват по повече от една специалност.

 

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол“

Териториално статистическо бюро – Югоизток