Конкурс за експерт по комуникации в ОИЦ-Ямбол обяви общината

За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика”
в Областен информационен център /ОИЦ/ гр. Ямбол, при следните условия:
Място на работа: Областен информационен център – Ямбол
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 Образователно- квалификационна степен: висше образование,
степен „бакалавър”;
 Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението,
мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско
финансиране от предприсъединителните и/или СКФ, Европейските структурни и
инвестиционни фондове и/или по други програми и опит в организирането и
провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, в работа с
информационни масиви;
 Компютърни умения – MS Office- Power Point, Word, Excel, Internet, други
софтуерни продукти (доказва се с диплома/удостоверение/сертификат).;
 Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз / английски
език, френски език и/или немски език /доказва се с диплома или сертификат за
владеене на определено ниво/; ползването на друг от работните езици на ЕС на
работно ниво е предимство.
 Свидетелство за управление на МПС
Основни задължения:
Общи задължения и отговорности:
 Извършва информационни и експертни дейности в сътрудничество с
останалите членове на екипа на ОИЦ, възложени му пряко от управителя на центъра,
от ръководителя на проекта, или от представител на отдел „Информация и
комуникация“, дирекция Централно координационно звено (ЦКЗ) в Администрацията
на Министерски съвет (АМС), след съгласуване с управителя на ОИЦ.
 Участва в експертния състав към регионалните съвети за развитие (звено за
медиации) във връзка с прилагането на интегриран териториален подход в България
през периода 2021 г. – 2027 г. и изпълнението на интегрирани териториални
инвестиции.
 Предоставя необходимата основна и специфична информация за
Споразумението за партньорство и програмите, финансирани от Европейски
структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), предоставяна по телефон, електронна
поща, на място в ОИЦ.
 Разпространява информация и документи по открити процедури за
кандидатстване.
 Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за
кандидатстване по програмите.
 Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ОИЦ,
Европейската комисия, други европейски институции, УО, произведени по проекти,
финансирани от ЕСИФ.
 Сътрудничи на управляващите органи и междинните звена на оперативните
програми по повод на предоставяната от ОИЦ информация.
www.eufunds.bg
Проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Ямбол през периода 2022-2023 г.“ , Договор 2
№BG05SFOP001-4.007-0022-C01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд
Специфични задължения:
 Поддържа активно сътрудничество с национални, регионални и местни медии
и експертите „връзки с обществеността” на общините и областните администрации.
 Изготвя и разпространява информационни материали, покани, прессъобщения
за предстоящи събития и публични прояви на ОИЦ, ЦКЗ и УО на територията на
областта, след съгласуване с управителя на ОИЦ.
 Сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и
регионалните структури на министерствата.
 Посреща посетителите в ОИЦ и при нужда им съдейства за ползване на място
на специфична литература и информационни ресурси.
 Поддържа всички комуникационни канали на ОИЦ- осигурява публикуването
на актуална информация в сайтовете и социалните медии, използвани в работата на
ОИЦ.
 Подкрепя организирането на инициативи за информация и публичност на ЦКЗ,
управляващите органи на програмите.
 Активно участва в информационните кампании от горепосочените органи,
включително и организационно.
Провеждане на конкурса:
 Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
 Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник, упълномощен
чрез нотариално заверено пълномощно.
 Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и
дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на
длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички
необходими документи.
 Всеки от допуснатите кандидати ще бъде уведомен/а на посочена от него/нея
електронна поща/телефон и/или на място, за датата, часа на започване и мястото за
провеждане на следващите етапи на конкурса;
 Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на
информационното табло в сградата на Община Ямбол, на интернет страницата на
Община Ямбол, както и на Единния портал: www.eufunds.bg
Необходими документи:
1. Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец,
достъпнана:
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_
bg_ BG.doc;
2. Документи, доказващи образователна степен- копие от диплома и приложенията
към нея;
3. Документи, доказващи квалификация и умение – копия от трудови/граждански
договори, трудови/служебни/осигурителни книжки/, сертификати /удостоверения/,
референции и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;
4. Документи, доказващи минимален експертен опит – копия от
трудова/служебна/осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни
характеристики за работа по проект/и/ и др. документи, доказващи изпълнение на
изискванията.
5. Копие на свидетелство за управление на МПС – кат. B
Основна работна заплата: 1780 лв.
Вид на договора: трудов /8 часа работен ден/ със срок на изпитване – 6 месеца.
Срок на договора: до 31.12.2023 г.

 

Място за подаване на документите: Община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Г.С. Раковски”
№ 7, Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08:00 часа до
17:00 часа.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис: Конкурс за експерт
„Комуникация, информация и логистика”, трите имена на кандидата, адрес за
кореспонденция, телефон за връзка и по възможност електронен адрес. Подробна
длъжностна характеристика е на разположение на заинтересованите лица в: Община
Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 34 – ОИЦ – Ямбол.
Срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 19.10.2022 г.,
включително. За допълнителна информация: тел. 046 62 01 89 , ОИЦ – Ямбол
и тел. 046 681 435– Галина Караджова – ръководител проект.