Имотите в Пехотинските казарми ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на Община Ямбол след разрешение от Министерството на отбраната

През месец юни 2021 година Община Ямбол отново възобнови процедурата за придобиване на собственост на имотите с отпаднала необходимост, намиращи се на територията на бившите Пехотински казарми.

Припомняме, че първото искане е отправено през месец май 2020 година, а второто – през месец декември 2020 година.

След като се проведе среща между областния управител на област Ямбол Георги Чалъков, кметът на Ямбол Валентин Ревански и заместник-министъра на отбраната Александър Петков, този  път Министерството на отбраната уважи искането на Община Ямбол и предстои имотите, които са частна държавна собственост, да бъдат безвъзмездно прехвърлени към Общината.

„Собствеността им ще бъдат прехвърлена на община Ямбол, защото те са необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение“, става ясно от отговора на служебния министър Георги Панайотов.

Шестте имота и прилежащите към тях сгради, които ще прехвърли Министерство на отбраната, са с обща площ от почти 400 декара.

Изключение прави имот, в който се съхранява движимо имущество в управление на министерството.

Процедурата включва отнемане правото на управление на Министерство на отбраната със заповед на областния управител на област Ямбол по реда на чл. 17, ал. 2 от Закона за държавната собственост, след като вече е получено становището на министъра на отбраната.

Отнемането на правото на управление върху имотите ще бъде последвано от безвъзмездното им прехвърляне в собственост на общината с решение на Министерски съвет при спазване на условията на чл. 54 от Закона за държавната собственост.

 Община Ямбол изказва благодарност на Министерство на отбраната за промяната в позицията относно имотите и на областния управител на област Ямбол за подкрепата на общата кауза.