Административните услуги в община „Тунджа“ през 2018 година

Ежегодно през месец януари в община „Тунджа“ се осъществява приемането на трите вида регистри по гражданско състояние – за раждане, брак и смърт, които се водят в населените места на общината. След приключването им за изминалата година се заверяват и съхраняват в административната сграда на общината.

През изминалата 2018 г. са съставени следните актове:

– 29 акта за раждане, от които 26 акта са пресъставени от чужбина и 3 акта на родени в населените места на общината;

182 деца са родени с постоянен адрес на територията на община „Тунджа“;

            – 51 акта за граждански брака в община „Тунджа“, от които 9 акта са пресъставени от чужбина и 42 са сключени на територията на общината;

            От тези 42 брака 12 са с изнесен ритуал и 5 брака са сключени през почивни и празнични дни в сградата на кметствата.

            Съставените актове за смърт са 416 акта в община „Тунджа“, от които 6 са пресъставени от чужбина и 410 са съставени на територията на общината;

  • 574 са починалите лица по постоянен адрес на територията на общината.
  • 164 акта за смърт са съставени в други общини по местонаспъване на събитието.

В общината са издадени 2362 удостоверения за наследници и над 1100 са издадените удостоверения за постоянен и настоящ адрес.

През 2018 г. кметовете и кметските наместници са извършили 2753 нотариални заверки по Закона за нотариусите и нотариалната дейност.