населени места

Без вода днес

26.02.2021Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр.Ямбол:– ж-к.“Диана“ бл.8За район Тунджа „Изток“ и „Запад“:– с.Калчево, с.Кукорево, с.Овчи Кладенец, с.Болярско;За район Стралджа:– с.Иречеково, с.Недялско;За район Елхово:– с.Кирилово,…


РИК – Ямбол уведомява избирателите

1.Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес, не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Заявлението се подава в…


Ново оборудване за пенсионерските клубове по селата

Стартира доставката на оборудване за клубовете на пенсионера по проект „Социална платформа „Тунджа“– възможности за активно включване в малките населени места от селски тип“, по процедура на МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на…


За качеството на водата

Проби на вода от 17 населени места в област Ямбол са взети и изследвани от служители на РЗИ-Ямбол през първата половина на месец януари. Броят изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени…


Стартира втори етап по доставка на безплатна храна в община „Тунджа“

Стартира втори етап от доставката на готова храна по проекта на  Община „Тунджа“  по операция 3.1- „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19“, финансиран с подкрепата на Оперативна програма за храни и/или основно…


„Нова възможност за младежка заетост“

Община „Тунджа“ подаде нова заявка по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, схема „Младежка заетост“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР 2014-2020 г., по която ще…


От регистрите на ГРАО „Тунджа“

Всяка година в началото на м. януари Звено „ГРАО“ към Дирекция „Човешки ресурси и ГРАО“ приема регистрите по гражданско състояние от 44-те населени места на община „Тунджа“. Извършва се приемането на трите вида регистри –…


Без вода днес

07.12.2020Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол– ул.“ Преслав“ № 18;– ул.“Аврен“ 31За община Тунджа – -с.Скалица, с.Ген.Тошево, с.Миладиновци;За община Елхово:– гр.Елхово, пресечката на ул.“Вардар“…


Без вода днес

03.12.2020Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места: За гр. Ямбол-ул.“Гали Поли“ № 47;-ул.“Стоян Белчев“ № 9;-с.Симеоново, Калчево, Голям манастир.За община Тунджа – -с.Симеоново, Калчево, Голям манастир.Телефон за контакти:…


Мащабни акции за почистване на нерегламентирани сметища на територията на  община „Тунджа“

Поредица от мащабни акции за почистване на нерегламентирани сметища на територията на  община „Тунджа“, област Ямбол провокираха местните общности да поемат пряк ангажимент и да участват в осигуряването на по – добра жизнена среда. Инициативите…