бюджет

Над 1,2 млн. лв. повече е събрала като собствени приходи община „Тунджа“ през 2021 г.

Собствените приходи на община „Тунджа“ през 2021 г. са с 1,2 млн. повече от първоначално планираните, съобщи кметът Георги Георгиев. Спрямо актуализирания план преизпълнението е между 10 и 15 %, а спрямо първоначалния план –…


169 милиона лева приходи отчете НАП Ямбол за миналата година

Офисът на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в Ямбол завърши 2021 година с внесени в Републиканския бюджет над 169 милиона  лева, от които 65 млн. 800 хиляди лева данъци и 62 млн.400 лева…


По-справедлива, по-зелена и по-резултатна селскостопанска политика на ЕС

Общата селскостопанска политика на ЕС подкрепя фермерите и осигурява висококачествени храни за европейските граждани. За да отговори на променящите се нужди и предизвикателства, ЕС разработва нова селскостопанска политика. В какво се състои тя? Селскостопанската политика…


Общински съвет – Ямбол гласува допълнение на бюджета на общината

Общинските съветници в Ямбол гласуваха допълнение на бюджета на община Ямбол за 2021 година за значими начинания. Предвидените средства в бюджета на общината за възнаграждения и осигурителни вноски на общинските съветници за месец октомври в…


Започва обществено допитване за бюджета на община Ямбол за 2022 година

Община Ямбол инициира обществено допитване във връзка с подготовката на Проекта на бюджет на общината за 2022 година. Граждани, представители на бизнеса, на институции и неправителствени организации имат възможност да дадат своите предложения, препоръки или…


Община „Тунджа“ събира предложения от граждани за бюджет 2022 г.

До 17 ноември всички граждани на община „ Тунджа“ имат възможност да направят предложения какво искат да залегне като обекти в общинския бюджет за следващата година. Срокът е определен според откритата процедура за разработване и…


Кристиан Вигенин: Средствата за ново оборудване на ямболската болница ще залегнат в проекта за бюджет за 2022 г.

Анализ за необходимото оборудване на новата сграда на ямболската болница изготвят органите на управление на МБАЛ „Св. Пантелеймон“, за да може средствата да залегнат в проекта за бюджет за 2022 г., който подготвя служебното правителство….


Публично обсъждане на Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31 декември 2020 година

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,…


Старт на екологичен проект в община „Тунджа“

Фондация „Екология, комуникации и общество“ започна изпълнението на проект„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрезподхода ВОМР в територията на МИГ „Тунджа“ по процедура на предоставяне набезвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.018 на оперативна…


Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2020 г.

На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 35 ал. 4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три…