Сесия с 33 точки в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 52/21.02.2023 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на петдесет и второ /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.02.2023 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

                                                            Д Н Е В Е Н   Р Е Д:                            

 

 1. Одобряване на разчети на Община „Тунджа“ през 2023 г. до приемане на бюджета на общината за 2023 г.
 2. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие  по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем по сметката за европейски средства и одобряване на финансиране от бюджета на Община „Тунджа“ за собствено участие  по проект „Нова възможност за младежка заетост“.
 4. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ 
 5. Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за 2022 г.
 6. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023 г.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Учредяване възмездно право на ползване върху част от недвижим имот – общинска собственост.
 9. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект – общинска собственост.
 10. Даване на съгласие за извеждане от експлоатация на язовир, представляващ поземлен имот с идентификатор 80217.9.128 (с номер по предходен план 000017) по КККР на с. Чарган , община Тунджа.
 11. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект „Подземна оптична кабелна мрежа от с. Ханово до с. Тенево, Община „Тунджа“ в полза на ЕТ „ГЕОРГ – ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“.
 12. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади, собственост на Община „Тунджа“ за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.
 13. Предоставяне ползването на общински пасища, мери и ливади по реда на  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 14. Продължаване срока на разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична общинска собственост.
 15. Промяна в годишния план за ползване на дървесина в общински горски територии на община „Тунджа“ за 2023 г.
 16. Начин на ползване на дървесина във връзка с промяна в годишния план за ползване на дървесина в общински горски територии на община „Тунджа“ за 2023 г.
 17. Изпълнение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“ за периода юли 2022 година до януари 2023 година и одобряване на частично изменение на ОУП.
 18. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 19. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 
 20. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 21. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 25. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 26. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура. 
 27. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 28. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 29. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение от техническата инфраструктура.
 30. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2022 г.
 31. Приемане на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2023 г.
 32. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 33. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

ЖИВКО ЖЕЛЕВ  /п. /

За Председател на ОбС „Тунджа”

Съгласно Разпореждане №16/20.02.2023 г.