П О К А Н А

№ 12/12.06.2020 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.68, ал.1 и ал.2 от ПОДОСНКВОА,    СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на дванадесето/извънредно/ заседание, което ще се проведе на 16.06.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2020 г.
  2. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

  ЖИВКО ЖЕЛЕВ

ЗА Председател на ОбС „Тунджа”