Сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 8/14.02.2020 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на осмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 24.02.2020 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Представяне на „Програма за управление на кмета на Община „Тунджа“ за мандат 2019-2023 година“.
 2. Кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение във връзка с отворена процедура Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021г., Министерство на енергетиката и програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, и Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура -система за външно изкуствено осветление на общините“, покана за набиране на проектни предложения, с номер BGENERGY – 2.001.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за  2020 г.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Продажба на общински недвижими имоти.
 8. Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
 9. Определяне размера и местоположението на мери, пасища и ливади собственост на Община „Тунджа“ за общо и индивидуално ползване в землищата на населените места.
 10. Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2019 г.
 11. Приемане на Програма за развитие на туризма в община „Тунджа“ за 2020 г.
 12. Приемане на Годишен мониторингов доклад за реализацията на Плана за действие на Община „Тунджа“  в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол за 2019 година.
 13. Одобряване на задание и разрешаване на изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 14. Одобряване на задание и разрешаване на изработването на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на задание и разрешаване на изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на водопровод ф90мм и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 40484.32.469 по Кадастралната карта в землището на    с.Кукорево, общ. „Тунджа“ гр. Ямбол
 16. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

                                                           

НЕЛИ СЛАВОВА  /п./

Председател на ОбС „Тунджа”