30 ГОДИНИ ЛИДЕР / ВОМР

На 15 март 1991 г. Комисията на Европейската общност, действайки в съответствие с член 11 от Регламент (ЕИО) № 4253/88 (Официален вестник № L 374 от 31.12.1988 г.) реши да създаде инициативата LEADER (ЛИДЕР – настоящия подход ВОМР), която да служи като модел за териториално развитие. Инициативата е предназначена да създаде мрежа от местни групи за действие за развитие на селските райони, които се радват на значителна степен на гъвкавост при изпълнението на местно ниво на инициативите, финансирани от национални глобални безвъзмездни средства. Това е допълнение към мерките за местно развитие, да се намерят иновативни решения, които да служат като модел за развитие на всички селски райони и да осигурят максимална интеграция между секторните мерки.

ЛИДЕР е подход „отдолу нагоре“, обединяващ земеделски стопани, предприятия в селските райони, местни групи за действие (МГД), обществени органи и отделни лица от различни сектори, които образуват местни групи за действие (МГД). МГД подготвят свои собствени стратегии за местно развитие и управляват съответните си бюджети.

Подходът ЛИДЕР укрепва връзките в местните общности, насърчава иновациите в различните сектори и улеснява споделянето на знания между МГД на национално равнище и на равнището на ЕС.

 

Благодарение на своя успех в продължение на 30 години подходът ЛИДЕР беше приет от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейските социални фондове (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) във водено от общностите местно развитие (ВОМР). Днес групите по ЛИДЕР/ВОМР управляват десетки хиляди проекти за икономически, културни, социални и екологични ползи в селските райони в Европа.

ЛИДЕР/ВОМР е  един от най-резултатните инструменти за подпомагане развитието на селските райони, който осигурява целенасочено разходване на публичните средства, съобразено с нуждите и спецификите на района и участието на местната общност при разработването на стратегия за местно развитие, отговаряща на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства. Подход, който със сравнително малки финансови инвестиции може да окаже значително влияние върху живота на хората и да генерира нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.

Чрез този инструмент се предоставя правото на местната общност, сама да избере пътя, по който ще се развива нейният район, кои да бъдат приоритетите и накъде да бъдат насочени интервенциите. До известна степен подходът осигурява децентрализирано управление, свобода и гъвкавост и го прави универсален и приложим за всички райони на ЕС. Подходът ЛИДЕР е мостът, чрез който и най- малкото населено място в България може да получи европейско финансиране. Въпреки слабото развитие на тези места, едни от най- големите богатства на България са именно там, селските райони притежават забележително разнообразна природна среда, човешки и културно-исторически ресурс, използването на които е от интерес на цялото ни общество.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони  по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.