27 са отворените оферти за проектиране ремонта на над 50 км пътища в област Ямбол

27 са отворените оферти на участниците в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на над 50 км републикански пътища в област Ямбол. Тя е в две обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 006 000 лв. без ДДС.

Първата обособена позиция е за проектиране на ремонта на 11 км от второкласния път II-53 Тамарино – Войника /от км 173+800 до км 184+800/. Отворени са 13 оферти. Те са на:

·      „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;

·      „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;

·      „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

·      Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;

·      „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

·      „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

·      „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

·      „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

·      „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

·      „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

·      „Инфра про консулт“ ООД;

·      „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

·      „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Трасето осигурява пряка връзка между областните центрове Ямбол и Бургас и е алтернатива на АМ „Тракия“. Предвижда се ремонтът да се извърши в участъка от с. Тамарино, през с. Войника, до границата с област Бургас. Прогнозната стойност на поръчката е 220 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Втората обособена позиция е за изработването на технически проект за ремонт на 39,3 км от път III-5308 Калчево – Саранско –  Каменец – Стефан Караджово /от км 0 до км 39+300/. 14 са отворените оферти. Те са на:

·      „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД

·      Обединение „ПЪТЕКСПЕРТ ЯМБОЛ“ с участници „ПЪТКОНСУЛТ 2004“ ООД и „ТСМ ЕКСПЕРТ“ ЕООД;

·      „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;

·      Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;

·      „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;

·      „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;

·      „ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ“ ООД;

·      „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;

·      „РУТЕКС“ ООД;

·      „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;

·      „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;

·      „Инфра про консулт“ ООД;

·      „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;

·      „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

            Трасето е важна пътно-транспортна връзка в област Ямбол и свързва общините Тунджа, Стралджа и Болярово. Участъкът, предвиден за ремонт, започва от с. Калчево, преминава през с. Саранско, с. Каменец и с. Стефан Караджово и завършва при кръстовището с път II-79 Болярово – Голямо Крушево. Индикативната стойност на поръчката е 786 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 90 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

            Договорът за проектиране включва изпълнение на геодезически измервания, конструктивно обследване на съоръженията, инженерно-геоложки проучвания и изработване на технически проект, съгласно изискванията на нормативната уредба и упражняване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа.

            Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

​ 


Пресцентър АПИ