Работна среща в БЧК

В зала „Юбилейна“ на БЧК – Ямбол се проведе работна среща за представители на Регионални управления на образованието от гр. Ямбол, гр. Бургас и гр. Сливен. Цел на работната среща бе представяне на програми за обучение и информиране за възможностите, които БЧК предлага за провеждане на обучения и повишаване квалификацията и компетентността на педагогическия персонал по оказване на първа помощ, формиране на базови и практически умения свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации.

Участие в срещата взеха: г-н Стойчо Стойчев, Зам.председател на НС на БЧК; г-н Лазер Додев, Директор на Дирекция „Професионална квалификация и кариерно развитие“ в МОН; г-н Атанас Стефанов, Директор на НУЛЦ на БЧК, Лозен; г-жа Виолета Радева, Директор на ОС на БЧК – Бургас; г-н Борил Димитров, представител от ОС на БЧК – Сливен; инж. Слави Пачалов, експерт „Първа долекарска помощ“; инж. Красимир Стоилов, Началник Регионално управление на образованието /РУО/ – Ямбол; Павлина Алексиева, старши експерт РУО – Бургас; Стела Бояджиева, старши експерт РУО – Сливен; Георги Георгиев, старши експерт РУО – Ямбол и медии.
Директорът на БЧК – Ямбол, инж. Митко Филипов откри работната среща, представи целите и участниците в нея. Г-н Стойчев поздрави участниците в срещата, като изрази подкрепата си за бъдещи съвместни инициативи между БЧК и МОН.
Г-н Додев представи цялостната политика на МОН за квалификация и професионално развитие на кадри в сферата на образованието.
Г-н Стефанов презентира програма за обучение „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа долекарска помощ“
Инж. Слави Пачалов представи програмите на БЧК по Първа долекарска помощ при инциденти и спешни състояния; Последователност на оказване на първа помощ – теоретична и практическа подготовка; Често срещани случаи, свързани с рисковете на училищната среда и на извън училищната дейност.
В края на работната среща бе подписана Декларация за сътрудничество и съвместна работа между БЧК – Ямбол и РУО – Ямбол чрез съвместни действия на двете институции за намаляване и предотвратяване на риска от инциденти в училище, осигуряване на безопасна среда, облекчаване болката и страданието, като се гарантира уважение към човешката личност.

 

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол