10 години Факултет „Техника и технологии“ – научна конференция

Международна научна конференция „Техника, технологии и образование“ ICTTE 2021 се проведе онлайн в периода 3-5 ноември 2021 г.

Конференцията се организира ежегодно от Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол при Тракийски университет – Стара Загора от 2013 г. Съорганизатори на ICTTE 2021 са Съюз на учените в България – клон Ямбол, Балканската асоциация на текстилните инженери (BASTE) и Академичната общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ).

С провеждането на ICTTE 2021 се откриват тържествата по случай 10 години Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол. През ноември 2011 година, Технически колеж – Ямбол беше преобразуван във Факултет „Техника и технологии“. Колежът, в който се обучаваха студенти в степен „професионален бакалавър“ се превърна в Техническия факултет на Тракийски университет, в който се обучават студенти в трите основни степени на висшето образование – „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.

Конференцията беше открита от доц. д-р Добри Ярков, Ректор на Тракийски университет и почетен председател на Организационния комитет.

Участниците в ICTTE 2021 бяха поздравени от г-н Енчо Керязов, зам. кмет на Община Ямбол, който подчерта изключителната значимост на Факултета за младите хора и развитието на града.

При откриването на конференцията се включиха г-н Светослав Стоев – зам.-областен управител на област Ямбол, ръководители на основни звена в Тракийски университет и други висши училища у нас и в чужбина, председатели на български и международни организации. Получени са поздравления и поздравителни адреси по случай откриването на научния форум.

Пленарният доклад, изнесен при откриването на конференцията беше представен от проф. Дирк Хьофер от Педагогически университет – Фрайбург, Германия. Тракийски университет, чрез Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, е партньор с университети от Германия и Румъния в европейски проект „Fashion DIET“, посветен на устойчивата мода и в доклада се представиха част от резултатите от изследванията по проекта.

Интересът и към това издание на Международната научна конференция „Техника, технологии и образование“ беше голям. Бяха получени над 100 доклада с автори от 15 държави: Албания, България, Германия, Гърция, Индия, Казахстан, Китай, Португалия, Румъния, Русия, Северна Македония, Сърбия, Турция, Украйна и Япония.

Приетите, след рецензиране, доклади ще бъдат изпратени за публикуване в британското издание IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, което е реферирано в Web of Science.

Благодарим на членовете на Организационния и Научния комитет, и на рецензентите за високо отговорната и ценна работа!

Благодарим на младите колеги, които осигуряваха техническата поддръжка по време на подготовката на конференцията и провеждането на онлайн сесиите!

Благодарим на участниците за големия им интерес към ICTTE 2021!

Откриване и пленарна сесия: https://youtu.be/GhCX5CsgX4A