1 173 приключили дела за извършени престъпления отчита статистиката за област Ямбол

През 2022 г. в област Ямбол са приключили делата за 1 173 извършени престъпления. Делата за 390 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 670 – с условно осъждане, за 17 – с оправдаване, за 14 – с прекратяване, а за 82 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 060 извършени престъпления.

През 2022 г. в област Ямбол обвиняеми са били 1 163 лица, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 383 лица, или 32.9% от

общия брой на обвиняемите;

  • условно осъдени са 666 лица (57.3%);
  • освободени от наказателна отговорност са 82 лица (7.1%);
  • оправдани са 15 обвиняеми лица (1.3%);
  • прекратени са делата на 17 лица (1.4%).

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2022 г. е 1 049.

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления

В структурата на осъдените лица през 2022 г. по видове престъпления  най-голям е броят са осъдените за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации, и лица, изпълняващи публични функции[1]– 347 лица, или 33.1% от общия брой на осъдените в област Ямбол. От тях за незаконно преминаване през границата на страната (чл. 279 от НК) са осъдени 312 лица.

Осъдени за общоопасни престъпления[2] са 307 лица (29.3%). Осъдени за престъпления против собствеността[3] – са 273 лица, или 26.0%.

 Наказанието „лишаване от свобода” е наложено на 876 души (83.5%) от общия брой на осъдените лица с влязла в сила присъда през 2022 г. в област Ямбол. От тях 635 лица (72.5% от лишените от свобода) са осъдени на „лишаване от свобода до 6 месеца”. Наказанието „пробация” е наложено на 114 лица (10.9%), с „глоба” са наказани 43 лица (4.1%), а с „обществено порицание“ 16 лица (1.5%).

Разпределението на осъдените лица по пол и възраст е следното:

  • Осъдените мъже са 985 (93.9%), а осъдените жени – 64 (6.1%);
  • Най-голям е броят на осъдените от възрастовата група 18 – 24 години – 353 лица, или 33.7% от общия брой на осъдените;
  • Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 53, или 5.1% от всички осъдени.

[1] Включват престъпления против реда на управлението, престъпления по служба, против правосъдието и подкуп.

[2] Включват престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използването на атомната енергия за мирни цели и други.

[3] Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие.