Януарска сесия в ОбС – Тунджа

П О К А Н А

 № 4/ 22.01.2024 г.

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на пето редовно заседание, което ще се проведе на 30.01.2024 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

                                                                                                                        

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  

 1. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.
 2. Участие на община „Тунджа“ в местно партньорство за кандидатстване и реализиране на проект по процедура чрез подбор на проекти BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана  от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.
 3. Приемане за информация „Програма за управление на кмета на община „Тунджа“ за мандат 2023-2027 година.
 4. Приемане на Мониторингов доклад за реализацията на План за действие на община „Тунджа“ в изпълнение на Областната стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в област Ямбол за 2023 година.
 5. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2023-2027 на Общински съвет „Тунджа“- Ямбол.
 6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект – общинска собственост.
 9. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2023-2024 г.
 10. Изменение на Общия устройствен план на Община „Тунджа“.
 11. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 12. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 13. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 16. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 17. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ за дейността на Общински съвет „Тунджа“ и  неговите комисии през периода м. ноември 2023 г.- м. декември 2023 г.
 18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

  

АТАНАС ХРИСТОВ  

Председател на ОбС „Тунджа”