Ямболските общински съветници подкрепиха Наредба за стимулиране на млади семейства част от кампанията „Ямбол – град с бъдеще“

 

Общинските съветници в Ямбол обсъдиха и приеха Наредбата за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им. Инициативата беше създадена по идея на кмета на община Ямбол Валентин Ревански. В нея са определени правилата, на които трябва да отговарят желаещите да кандидатстват, както и мерките за подпомагане.

Сред основните условия са двойките да бъдат на възраст от 18 до 35 години, да не са имали постоянен или настоящ адрес в Ямбол за период от пет години до датата на подаване на документите.

Задължително условие е и двете лица да имат завършено средно образование и да не са осъждани.

Одобрените кандидати ще бъдат подпомогнати с различни мерки в рамките на три години. Семействата няма да заплащат данък за едно основно жилище, както и за един лек автомобил.

Те ще имат възможност безплатно да посещават културни мероприятия, организирани от Община Ямбол. За деца до 10-годишна възраст са предвидени и безплатни тренировки в спортни клубове, които се субсидират от бюджета на Община Ямбол, карта за ползване на плувния басейн в периода от месец май до месец септември, както и безплатни пoсещения на спортни мероприятия. Без да заплащат, семействата ще имат право да използват едно паркомясто в „Синя зона“ на определени ненатоварени паркинги, описани в наредбата. Такса за битови отпадъци обаче ще се заплаща. Всички подадени заявления ще се разглеждат от комисия.

Общински съвет – Ямбол прие и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2023 година. Той е предложен от кмета на града Валентин Ревански и съгласуван с началника на Регионалното управление на образованието – град Ямбол.

Общата цел на Годишния план е предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им и се прилага в съответствие с индивидуалните им потребности.

В двугодишния период на действие на стратегията са заложени за изпълнение няколко стратегически цели, ориентирани към осигуряване на приобщаваща образователна среда и създаване на условия за личностно развитие на децата и учениците:

 

– осигуряване на физическа, психологическа и социална среда в детските градини и училищата за подпомагане на процеса на приобщаващото образование и подкрепа на личностното развитие на децата и учениците;

– организационно развитие на образователните институциите за ефективно интегриране на целите, принципите, подходите и процедурите, свързани с приобщаващото образование;

–  подобряване на взаимодействието между участниците в образователния процес /деца, ученици, учители, директори и други педагогически специалисти, както и родителите/ за осигуряване на ефективна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и др.

Пълният запис от заседанието на Общински съвет – Ямбол е публикуван в сайта на Община Ямбол.