Юлска сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 28/20.07.2021 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и осмо/редовно/ заседание, което ще се проведе на 27.07.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Промяна в структурата и числеността на дейностите, финансирани с общинския бюджет.
 2. Предоставяне на финансови средства по формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за Европейски средства за извършване на разходи по проект „Топъл обяд в условията на пандемия от COVID 19 в Община „Тунджа“, ДБФП № BG05FMOP001-5.001-0145-C03.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 8. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 9. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 10. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 11. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 12. Изменение на Решение №449 от Протокол № 26/26.05.2021 г. за прекратяване на собственост чрез делба.
 13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 14. Продажба на общински недвижим имот.
 15. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 16. Предоставяне на право на преминаване през имоти – общинска собственост за обект: „Оптичен кабел на ДИАНА КАБЕЛ – ТВ“ ООД от с. Ханово, до с. Генерал Инзово, общ. Тунджа, обл. Ямбол.
 17. Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии на Община „Тунджа“ (2021-2027 г.)
 18. Приемане на Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община „Тунджа“ 2021-2024 г.
 19. Приемане на Дългосрочна програма за енергийна ефективност на Община „Тунджа“ за периода 2021-2031 година.
 20. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 21. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 22. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 23. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 24. Съгласуване позицията на представителя на Община „Тунджа“ на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК- Ямбол.
 25. Отчет на председателя на ОбС „Тунджа“ и неговите комисии през периода м. януари 2021 г. – м. юни 2021 г.
 26. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

ЖИВКО ЖЕЛЕВ

ЗА Председател на ОбС „Тунджа”