Четвърти прием по проект за детегледачки „Родители в заетост“

На 17.09.2019 г. стартира нов, четвърти прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи по проект „Родители в заетост”.

Проект „Родители в заетост“ цели и да улесни достъпа до пазара на труда за родители, които отглеждат деца на възраст от 0 до 5 години и многодетни родители с деца до 12 години за да запазят равнището на трудовата си и икономическа активност, заетост и доходи или да си намерят работа. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца. Като резултат проектът има за цел да окаже положителен ефект върху запазване на качеството на работната сила и производителността на труда на родителите, като им даде възможност да започнат или продължат кариерата си.

През есента на 2017 г. започна първият приeм на заявления в бюрата по труда за осигуряване на детегледачи за родители, чиито деца до 5-годишна възраст не са записани в детска ясла или градина и подпомагане на родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот.

В периода 21 януари – 28 февруари 2019 г. се извърши трети, разширен прием на заявления по проект „Родители в заетост”. По време на новия прием право да подават заявления по проекта имаха родители на деца от 0 до 12 години. Бе добавена възможност да се включат многодетни родители на деца от 0- до 12-годишна възраст, които са се върнали на работните си места, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.

В рамките на първите 3 приеми са одобрени 3 368 родители от общо 4 854, подали заявления. Безработните лица, изявили желание да бъдат наети като детегледачи са 5 387, от които са одобрените 3 917. Сключени са 2 769 трудови договори с детегледачи.

На 17.09.2019 г. стартира нов, четвърти прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи по проект „Родители в заетост”. Новият прием на заявления ще продължи до изчерпване на финансовия ресурс.

Проектът се изпълнява от Агенция по заетостта с финансова подкрепа от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

https://esf.bg/oprchr-proceduri-na-fokus/roditeli-v-zaetost/