Тунджански училища приключиха успешно образователен проект по процедура на МИГ – Тунджа

Резултатите от успешно приключилия проект „ПОСОКИ – Взаимодействия в училищната общност за пълноценно интегриране, равен достъп до качествено образование и успешна бъдеща реализация на ученици от малките населени места“ представиха на заключителна пресконференция ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дражево, което е изпълнител на проекта, и неговите партньори –  ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Роза и НУ „Св. Климент Охридски“ с. Крумово. Проектът се реализира по процедура на МИГ „Тунджа“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по мярка 3 “Осигуряване на равен достъп до качествено образование в малките населени места” и е на стойност 129 224,97 лв.

В рамките на 25 месеца проектът успя да постигне напредък по поставените цели – осъществяване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа до образование, повишаване на качеството на училищното образование в трите учебни заведения и намаляване на броя на необхванатите от образователната система и на отпадащите от училище ученици.

Директорът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дражево Марина Николова представи осемте дейности по проекта и постигнатите при реализацията им резултати. В трите училища са създадени работилници за родителски умения в родителски клубове с участието на общо 30 родители, които са провеждали срещи поне веднъж месечно. Една от работилниците е била проведена на открито в парка на Акбунарската къща в с. Генерал Инзово съвместно с децата и учителите.

В трите училища са обособени пространства за четене „Реална и виртуална читанка“, които са обзаведени с нови маси, столове и шкафове, оборудвани са с лаптопи и електронни книги, принтери, художествена и учебна литература и образователен софтуер за „Уча се“. Колко полезна е била тази дейност показа израстването на Мими Илиева от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Дражево. В началото тя се е увлякла по четеното, след това започнала да пише стихове, а сега на Националното оценяване по български език в 4 клас е получила оценка 6,00.

Училищата в Дражево и Роза са сформирани клубове „Кариера“, проведени са и много срещи с представители на различни професии. Създадени са и работилници “Здраве от природата” и “Безопасност на движението по пътищата”. Най-забавна за учениците е била дейността лятна академия “Краезнание”, която е завършила с летен лагер във Вила „Тракия“ в Симеоново за 60 деца от трите училища.

Мария Костадинова подчерта, че този проект е изпреварил държавата, защото е финансирал дейности, които се изискват от училищата, но не са били осигурени средства за тях и го определи като най-полезен.