Съобщение на Община Тунджа

На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на ново комплексно разрешително на „Палфингер Продукционстехник България“ ЕООД, филиал Тенево, за експлоатация на „Инсталация за повърхностна обработка на метали чрез електролитни или химични процеси“, изпълняваща дейност, съгласно т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС -„Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химически процеси, при които обемът на ваните за обработка е над 30 кубични метра“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 17.02.2017г. до 17.03.2017г. в:

  1. Сградата на Община Тунджа, гр. Ямбол, пл.“Освобождение“ № 1, етаж 1, стая 104 от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС),

гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа. За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26;

Светозар Грозев – началник на отдел „ТРЕ“, Община Тунджа, тел.: 0885 019 177.