Съдилищата от Ямболския съдебен район отчитат дейността си

Докладът за дейността на съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Ямбол през 2021 година беше обсъден на общо събрание на съдиите. Заради спазването на противоепидемичните мерки, на разглеждането на отчетния доклад присъстваха само магистрати, работещи в съответните съдилища от ямболския съдебен район – Окръжен съд – Ямбол и районните съдилища – Ямбол, Елхово и Тополовград.

Административният ръководител – председател на Окръжен съд – Ямбол Васил Петков запозна съдиите с доклада. От него става ясно, че през 2021 г. в съдебния район са разгледани общо 9571, които в преобладаващата си част са решени в 3-месечен срок.

В районите съдилища от съдебния район по изпълнителните дела през 2021 г.  са събрани общо 1 013 450 лв. Извършени са 12 428 вписвания. Издадени са 13 162 свидетелства и справки за съдимост.

Въпреки пандемичната обстановка, съдиите от съдебен район – Ямбол са постигнали много добри резултати в цялостната си дейност. В съдебния район на Окръжен съд – Ямбол делата се отлагат винаги основателно, с мотивирано определение на съда, като новото насрочване става в кратки срокове при спазване разпоредбите на ГПК и НПК, както и на противоепидемичните мерки, насочени към съдиите и към страните, участващи в процеса.

Всички съдебни актове са изготвени в сроковете по ГПК и НПК, като такива, изписани извън тези срокове, са единици и са само по дела с правна и фактическа сложност. Нисък е и процентът на отменените при обжалване съдебни актове, което говори за качеството на правораздавателната дейност, осъществявана от всички съдилища в съдебния район на Окръжен съд – Ямбол – Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ямбол, Районен съд – Елхово и Районен съд – Тополовград.

Пълният доклад за дейността на съдилищата от Ямболския съдебен район през 2021 година е публикуван на интернет-сайта на Окръжен съд – Ямбол на 30.03.2021 г.

                                                                                   Катя Няголова

                                                                         Връзки с обществеността