Статистика за доходите на домакинствата

През 2015 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Ямбол е 4 437 лв., което е със 7.4% повече спрямо 2014 година.
Работната заплата продължава да бъде основен източник на доход на домакинствата. През 2015 г. работната заплата формира 57.0% от общия доход на домакинствата, а през 2014 г. – 54.2%.
В номинално изражение доходът на домакинствата от работна заплата в област Сливен се увеличава. През 2015 г. домакинствата са разполагали средно на лице с 2 530 лв., получени от работна заплата, а през 2014 г. тези средства са възлизали на 2 239 лв., т.е. доходът от работна заплата се е увеличил с 13.0%.


През 2015 г. пенсиите са вторият по значимост източник на доходи за домакинствата в областта. Те формират 29.5% от общия доход на домакинствата, докато през 2014 г. техният дял е 27.0%. Общо социалните трансфери (пенсии, семейни добавки за деца, социални помощи, стипендии и обезщетения при безработица) формират 33.4% от общия годишен доход на лице от домакинство през 2015 г., а през 2014 г. този дял е 30.9%.

През 2015 г. домакинствата в област Ямбол са изразходвали 4 015 лв. средно на лице, което е с 11.2% повече от 2014 година.
За храна са изразходвани 1 238 лв. средно на лице от домакинство. Относителният дял на разходите за храна от общия разход нарастват от 29.7% през 2014 г. на 30.8% през 2015 година.
През последната година в област Ямбол се увеличават разходите за влог (два пъти), здравеопазване (с 51.1%), за жилища, вода, електроенергия и горива (с 14.5%), за алкохолни напитки и тютюневи изделия (с 35.9%), за облекло и обувки (с 22.1%). Намаляват разходите за свободно време, културен отдих и образование (с 37.8%), за транспорт (25.8%), за жилищно обслужване и поддържане на дома (с 17.0%) и за разнообразни стоки и услуги (с 5.6%).

%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0