Срещу агресията в училище

Местната комисия за борба с противообществените прояви при община „Тунджа“ със секретар Цв. Алексиева организира серия от работни срещи за превенция на агресията и насилието в училище. Модератор на тренингите е училищният психолог Иван Ангелов, който, като представител на МКБППМН относно формирането на екипи за подкрепа и личностно развитие и психолог по проект „Хоризонти“ запозна участниците с теоретични експозета.

Във втората част бяха дискутирани работни случаи от практиката на педагогическите специалисти.