Служба в доброволен резерв

Военно окръжие ІІ степен- Ямбол Ви информира, че със заповед № ОХ- 1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности в:

  • Централно военно окръжие;
  • Военноморските сили;
  • Сухопътни войски.

За приемане на служба в доброволния резерв могат да кандидатстват български граждани освободени от военна /кадрова/ служба, без провеждане на конкурс.

Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България):

– да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

– да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;

– да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;

– да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

– да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;

– да не са навършили пределна възраст /55 години/ за служба в доброволния резерв – за войници, сержанти, офицерски кандидати и младши офицери;

– да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Срок за подаване на документите – до 30. 10. 2020 г.

Службата в доброволния резерв се подразделя на:

– активна служба – която включва период от време, през който резервистът се извиква за изпълнение на задачи в състава на военните формирования от въоръжените сили или за придобиване на военна подготовка, за обучение в курсове за повишаване на квалификацията или за преквалификация;

– разположение за активна служба – е период от време, през който резервистът не е извикан на активна служба, но е в готовност за нейното изпълнение. За времето на активната служба резервистът от доброволния резерв на въоръжените сили има статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност. Резервистът получава основно и допълнителни възнаграждения или част от тях, пропорционално на продължителността на активната служба, която се зачита за трудов стаж от първа категория.

Средствата за основно и допълнително възнаграждение на резервиста са за сметка на бюджета на Министерството на отбраната и се предоставят чрез съответното военно формирование.

За всяка навършена година на разположение за активна служба резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, изискващо се за длъжността, за която е сключил договора. Резервист, който в договора е поел задължение да участва в мисии и операции извън страната, за всяка навършена година на разположение за активна служба получава възнаграждение в размер на основното месечно възнаграждение за звание и степен на заеманата длъжност, умножено по 1,5.

По време на активна служба трудовото или служебното правоотношение с резервиста не може да бъде прекратявано от страна на работодателя / органа по назначаването.

За справки и повече информация: Военно окръжие – Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 11 и тел. 046 66 22 56 и 046 66 16 99.