Сесия с 42 точки свикват в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 46/20.10.2022 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на четиридесет и шесто /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.10.2022 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане актуализация на капиталовите разходи на община Тунджа за 2022г.
 2. Приемане на информация за изпълнението на бюджета на община Тунджа и на програми и проекти със средства от ЕС за I-то полугодие на 2022г.
 3. Одобряване на актуализирана прогноза на община Тунджа за периода 2022 – 2025г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметката за средства от ЕС за извършване на разходи по договор № BG05SFOP001-2.025-0044-CO1 от 24.08.2022 г., сключен между Сдружение „Евроклуб Жена“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „МОСТ – Младежки Омбудсмански Съвет Тунджа – повишаване активното участие на младежите в местното развитие“, по който община „Тунджа“ е партньор.
 5. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината по сметка на средства от ЕС за извършване на разходи по проект „Желани пространства – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места“.
 6. Даване на съгласие за партньорство и съфинансиране на проект „Топъл обяд“ по Програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на Български червен кръст, с водеща организация Областен съвет на Български червен кръст -гр. Ямбол и партньор – Община „Тунджа“ през учебната 2022-2023 година.
 7. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“.
 8. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”.
 9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно предложение по  Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.
 10. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05SFPR0003-1.001 „Топъл обяд“.
 11. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  предложение  „Основен ремонт за въвеждане на енергийно ефективни мерки на сградата на ДГ „Дечка Сюлемезова“, находяща се в УПИ II, кв.24 по ПУП на с.Веселиново“ по мярка 7.2: „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор – № BG06RDNP001-7.020 – ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ, В КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“
 12. Даване на съгласие за кандидатстване на Община „Тунджа“ с проектно  предложение  „Път JAM 2089 / I – 7, Окоп – Елхово / Коневец – Маломир / JAM  1096 в участъка от км 2 + 000 до км 7 + 127.66 – основен ремонт, Втори етап от км 2 + 000 до км 3 + 650; км 3 + 840 до км 4 + 110; км 4 + 300 до км 4 + 850; км 6 + 320 до км 7 + 127“ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.019 – ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“.
 13. Участие на Община „Тунджа“ като Водещ кандидат и Бенефициент в изпълнението на проектно предложение „Зелено бъдеще за нашите деца“ („Green future for our children“) по Грантова схема „Побратимяване на градове между Турция и ЕС-II (Побратимяване за зелено бъдеще)“ (Town Twinning between Turkey and EU-II (Twinning for a Green Future) Grant Scheme (TTGS-II)), финансирана от Европейски съюз чрез Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II) (Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA II)).
 14. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите  общинска собственост за 2022 г.
 15. Продажба на общински недвижим имот.
 16. Продажба на общински недвижим имот.
 17. Продажба на общински недвижим имот.
 18. Продажба на общински недвижим имот.
 19. Продажба на общински недвижим имот.
 20. Продажба на общински недвижим имот.
 21. Продажба на общински недвижим имот.
 22. Продажба на общински недвижим имот.
 23. Продажба на общински недвижим имот.
 24. Продажба на общински недвижим имот.
 25. Продажба на общински недвижим имот.
 26. Продажба на общински недвижим имот.
 27. Продажба на общински недвижим имот.
 28. Продажба на общински недвижим имот.
 29. Продажба на общински недвижим имот.
 30. Продажба на общински недвижим имот.
 31. Продажба на общински недвижим имот.
 32. Продажба на общински недвижим имот.
 33. Прекратяване на съсобственост чрез продажба.
 34. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 35. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 36. Безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на читалища от Община „Тунджа“.
 37. Предоставяне на проектираните в плановете за земеразделяне на землищата на села в община „Тунджа“ общински полски пътища и напоителни канали, включени в масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023г.
 38. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване.
 39. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 40. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура.
 41. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 42. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”