Сесия в „Тунджа”

П О  К  А Н А

№ 30/20.11.2017 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.11.2017 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

 1. Увеличаване на средствата за трудови разходи на дофинансиране в общинска администрация за 2017 г.
 2. Актуализация на капиталовите разходи на Община „Тунджа“ за 2017 г.
 3. Предоставяне на финансови средства под формата на временен безлихвен заем от бюджета на общината, по сметката за средства от Европейския съюз за извършване междинно плащане за проект „Обучения и заетост за младите хора“ – етап 2.
 4. Предоставяне на финансови средства под формата на безлихвен заем от бюджета на общината за реализация на дейностите по схема „Училищен плод“.
 5. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2017 г.
 6. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.
 7. Учредяване възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост.
 8. Приемане на Единен календар на община „Тунджа“ за проявите в областта на културата, образованието и спорта през 2018 година.
 9. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община „Тунджа“ за 2018 г.
 10. Промяна на наименованието на социална услуга, делегирана от държавата дейност, функционираща на територията на община „Тунджа“.
 11. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 12. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 13. Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за улична регулация.
 14. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”