Сесия в община „Тунджа“

П О К А Н А

№ 39/19.06.2018 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на тридесет и девето /редовно/ заседание, което ще се проведе на 28.06.2018 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

 1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на община „Тунджа“ за 2017г.
 3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2018 г.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Даване на предварително съгласие за определяне на трасе.
 6. Даване на предварително съгласие за определяне на трасе.
 7. Учредяване възмездно право на строеж и сервитут върху части от имоти – общинска собственост, във връзка с изграждане на национален обект „Нова ВЛ 400kV п/ст „Марица – изток“ – „Бургас“.
 8. Анализ за възможността ФА „Тунджа“ да осъществява дейността си без общинска субсидия
 9. Изменение на Общия устройствен план на община „Тунджа“.
 10. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 11. Повторно разглеждане на Решение №609/29.05.2018 г. на ОбС „Тунджа“ върнато от Областен управител със Заповед № АК -11-00003 от 12.06.2018 г.
 12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

Председател на ОбС „Тунджа”