Сесия в края на август

П О К А Н А

№ 29/19.08.2021 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ Общински съвет „Тунджа” – Ямбол на двадесет и девето/редовно/ заседание, което ще се проведе на 26.08.2021 година от 10:00 часа в заседателната зала на Община „Тунджа”, при следния проект за  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на актуализирано разпределение на променените бюджети за II – рото тримесечие на 2021 г.
 2. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2021 г.
 3. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 4. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 5. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 6. Прекратяване на съсобственост чрез делба.
 7. Продажба на общински недвижим имот.
 8. Продажба на общински недвижим имот.
 9. Продажба на общински недвижим имот.
 10. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
 11. Отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за стопанката 2021/2022 г.
 12. Приемане на дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община „Тунджа“ за периода 2021-2031 година.
 13. Одобряване на задание и разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване и Парцеларен план за транспортен достъп.
 14. Разрешаването на формирането на целодневна детска група „Усмивка“, с. Окоп, община „Тунджа“, област Ямбол- част от Детска градина „Щурче“, с. Кукорево, община „Тунджа“, обл. Ямбол, по реда на чл. 59 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2021-2022 година.
 15. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на целодневна детска група „Звънче“, с. Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол – част от Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021-2022 г.
 16. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на целодневна детска група „Звънче“, с. Маломир, община „Тунджа“, област Ямбол – част от Детска градина „Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, област Ямбол, в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021-2022 г.
 17. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на целодневна детска група „ Мики Маус“ и целодневна детска група „Калинки“, с. Бояджик, община „Тунджа“, област Ямбол – част от Детска градина „Звездица“, с. Скалица, община „Тунджа“, област Ямбол, в Списъка на защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021-2022 г.
 18. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелка по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в Основно училище „Христо Ботев“ с. Кукорево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2021-2022 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 19. Мотивирано искане от Община „Тунджа“ до Регионално управление на образованието – гр. Ямбол за разрешаване формирането на паралелки по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование в ОУ „Христо Ботев“ с. Ботево, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2021-2022 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън определените по стандарти за съответната дейност.
 20. Разрешаване формирането на паралелките чл.68, ал. 1, т.2 и т.3 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за обезпечаване на образователния процес в паралелките с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2021-2022 година.
 21. Определяне на броя на групите за занимания по интереси в Общински център за подкрепа за личностно развитие – Общински център за изкуство и извънучилищна дейност „Тунджа“, с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол за учебната 2021-2022 година.
 22. Даване на съгласие за кандидатстване на Детска градина „Изворче“, с. Кабиле, община „Тунджа“, област Ямбол, с проектно предложение по Конкурсна процедура 33.20-2021 на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ( ЦОИДУЕМ).
 23. Промяна в числеността на персонала за дейностите, финансирани с общински бюджет, без дейности, прилагащи система на делегирани бюджети.
 24. Определяне на броя на групите и броя на децата в група в детските градини на територията на община „Тунджа“ за учебната 2021-2022 година.
 25. Одобряване на „Отворена концепция“ за развитието на Община „Тунджа“ за периода 2021-2040 г., за създаване на обща Свободна икономическа зона /СИкЗ/ и Свободна индустриална зона /СИнЗ/ с Община Сливен и община Ямбол.
 26. Отпускане на Еднократно парично подпомагане.
 27. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

 

НЕЛИ СЛАВОВА  

Председател на ОбС „Тунджа”