РЗОК-Ямбол приема документи на изпълнители на медицинска и дентална помощ , желаещи да сключат договор по НРД 2018

С обнародването на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. в бр. №28 от 29 март на ДВ, и Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз в                  бр. №26 от 23.03.2018 г. на ДВ, са определени здравно-икономическите, финансови, медицински, информационни и организационно управленски рамки, в съответствие с които се сключват договорите с изпълнителите на медицинска и дентална помощ.

Считано от 1 април 2018 г. с влизането в сила на рамковите договори, стартира процедурата по приемането на заявителни документи от изпълнители на медицинска и дентална помощ. Предвид крайния срок за подаване на документи – 30 април 2018 г., РЗОК-Ямбол е създала необходимата организация за приемане на заявителни документи.

Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, желаещи да сключат договор с РЗОК-Ямбол, подават заявление по образец, утвърден от управителя на НЗОК, към което прилагат регламентираните в чл. 117-121 от НРД за Медицински дейности документи и декларации.

Лечебните заведения, желаещи да сключат договор за изпълнение на Комплексно диспансерно наблюдение по Приложение №6 към чл.1 на наредбата по чл.45, ал.2 от ЗЗО, представят в РЗОК-Ямбол заявление по образец, към което прилагат регламентираните в чл.226-227 от НРД за МД 2018 г. документи и декларации.

Лечебни заведения, желаещи да сключат договор за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури, представят в РЗОК заявление по образец, към което прилагат документи и декларации, регламентирани в чл.265-266 от НРД за Медицински дейности 2018 г.

Лечебните заведения за извънболнична дентална помощ, желаещи да сключат договор с РЗОК-Ямбол, представят заявление по образец, утвърден от управителя на НЗОК в срок от 30 дни, от влизането в сила на НРД за Дентални дейности/ДД/ 2018 г., към което прилагат посочените в чл.79-80 от НРД за ДД 2018 г. документи и декларации.

Образци на заявления за сключване на договори са публикувани на официалния сайт на НЗОК, раздел НРД /2018/.

 

       РЗОК ГР. ЯМБОЛ