Районната избирателна комисия уведомява

Районна избирателна комисия в Тридесет и първи изборен район – Ямболски уведомява всички заинтересовани лица, че с оглед разпоредбата на чл.36, ал.1 от Изборния кодекс, избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и същият желае да гласува по настоящ адрес, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден – тоест  до 11.05.2019г. включително.

Искането се прави чрез писмено заявление до кмета на общината, кметството или до кметския наместник по настоящ адрес и следва да съдържа ЕГН на избирателя, данни по документа му за самоличност и подпис на същия.

 Искането може да бъде отправено и чрез електронно заявление през интернет страницата на съответната община по настоящ адрес на лицето.

 За вписването в списъка по настоящ адрес, на избирателят НЕ се издава документ, удостоверяващ това обстоятелство.

 В изборния ден, избирателят който е заявил вписването, следва да фигурира в избирателния списък на съответната избирателна секция по настоящия му адрес и да гласува единствено с представен документ за самоличност.

 Съгласно разпоредбата на чл.36, ал.4 от Изборния кодекс, след вписването на избирател в избирателния списък по настоящ адрес, на същият не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.