Работна среща по проект „Еко-кошница, моля“

На 8 декември 2023 година  се проведе работна среща по съвместния  проект за транснационално сътрудничество „Еко-кошница, моля!“  с участието на представители на  представители на партньорите от българска страна – МИГ Тунджа –Сливен-Долината на Тунджа (водеша организация),  МИГ Елхово-Болярово и МИГ Балчик-Генерал Тошево  В срещата взеха участие и кмета на община Тунджа г-н Станчо Ставрев, кмета на община  Генерал Тошево г-н Валентин Димитров, както и представители на местните общности от територията на МИГ.

Проектът  се  финасира по по подмярка 19.3 “Подготовка и изпълнение на  дейности за сътрудничество  на местни инициативни групи“  от ПРСР 2014-2020  в   партньоство с пет словенски местни инициативни групи –   МИГ Горна Савиня и долината Шалек, МИГ От Похорие до Бохор, МИГ Обстолие в Козянско, МИГ Разноликост подежеля, МИГ Сподние Савинские долине.

Проектът е насочен към приобщаването на производители и преработватели, които отглеждат, преработват и използват здравословни, местни и органични храни, както и други заинтерисовани страни, към целите на стратегията на ЕС „от фермата до трапезата“, подкрепяща развитието на справедлива, здравословна и екологично чиста хранителна верига. В рамките на проекта ще бъдат реализирани съвместни инициативи за подкрепа и промотиране на местни, вкл. биопродукти. Ще бъде анализирано състоянието на производството, преработката и предлагането на местни и органични храни на територията на партниращите МИГ. Анализът ще  даде представа за разликите и приликите между двете страни и следователно ще даде възможност за трансфер на добри практики и опит между двете страни.  Дейностите по проекта са със строго определено целево въздействие за разгръщането на потенциала за производство и промотиране на местни и био продукти.  Стъпвайки на тази основа партниращите МИГ създават нов за териториите съвместен продукт: Съвместно издание – Каталог „Еко, кошница, моля! и създаден на неговата основа Интернет базиран виртуален Агробиоцентър на български, английски и словенски (с QR code). С разработването и разпространението на съвместния продукт се предоставя възможност за нова за районите на действие на партниращите МИГ форма на използване на териториалните ресурси за подкрепа на производството и промотирането на местни, вкл. био продукти. Ще бъде осигурена и разпространена информация за добри европейски практики в сферата на производството, дистрибуцията и маркетинга на местни и био продукти.

По време на работната среща беше обсъден напредъка по проекта, както и предстоящите дейности и конкретни събития през 2024 година. 

Тридневното посещението на представители на МИГ Балчик-Генерал Тошево – членове на Управителния съвет и Общото събрание, представители на бизнеса  и неравителствения сектор  е в рамките на осъществявана дейност по проекта: вътрешнотериториални мисии за трансфер на знания и обмен  на добри и иновативни практики на територииите на партниращите местни инициативни групи.

Програмата на посещението  включва посещение на обекти, свързани с производството на местни традиционни продукти: винарска изба „Балар“ –                        с. Скалица,   земеделската ферма за регенеративно земеделие „Нордиг фарм“ в  с.Ханово  и земеделското стопанство на фирма  „Силивряк 10“ – с. Гълъбинци.

Напускайки територията на  МИГ „Тунджа-Сливен –Долината на Тунджа“, гостите от МИГ Балчик-Генерал Тошево ще отнесат със себе си „еко-кошница“ с   традициони местни продукти, които е бъдат изложени в експозиционната площ на създадения по проекта „Агробиоцентър“ в град Балчик.