Работната сила в област Ямбол през първите три месеца на 2019

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ямбол е 50.4 хил., от които 27.8 хил. са мъже, а 22.5 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 9.8%.

Коефициентът на заетост в област Ямбол през първото тримесечие на 2019 г. е 50.1% (при 52.7% за страната), съответно 56.8% за мъжете и 43.7% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент е по-висок с 5.1 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените, е съответно с 5.7 и 4.5 процентни пункта. По брой на заетите лица област Ямбол е на двадесето място в страната след област Кюстендил и преди област Ловеч, а по коефициент на заетост – на петнадесето място след област Смолян и преди област Кюстендил. 

През първото тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 47.6 хил., като 26.5 хил. от тях са мъже, а 21.1 хил. са жени. Общият брой на заетите лица в тази възрастова група се увеличава с 6.5% спрямо същия период на предходната година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 66.0%, съответно 71.3% за мъжете и 60.2% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент нараства с 5.4 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените, е съответно с 6.4 и 4.2 процентни пункта.

Стела Ненова – Вангелова

главен експерт

отдел „Статистически изследвания  – Ямбол“

ТСБ – Югоизток