Първа помощ на работното място

bty

На 26 април 2018г. в учебната зала на БЧК – Ямбол се проведе курс по първа помощ на работното място за служители от Центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания и Защитено жилище в град Ямбол. Обучението имаше за цел участниците да придобият знания и практически умения за повишаване тяхната готовност по оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти по време на работа с деца и младежи с физически и ментални увреждания. Д-р Петя Качулева – обучител по първа помощ към БЧК-Ямбол акцентира върху най-често срещаните заболявания в детската възраст и специфичните подходи и техники за справяне при инциденти с деца и младежи с различна степен на увреждане.


В края на обучението всеки участник получи удостоверение за преминат курс по „Първа помощ на работното място”.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

bty

bty