„Първа копка“ и пресконференция по проект „Ремонт на Музей на бойната слава“ в Ямбол

В 10:00 часа на 19 юни 2023 г., понеделник, пред сградата на Музей на бойната слава в Ямбол ще започне официална церемония „Първа копка“, с която ще бъде ознаменувано началото на строително-монтажните дейности по проект „Ремонт на Музей на бойната слава “, ДБФП № BG16RFOP001-1.017-0007-C05, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране – чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Срокът за изпълнение на проекта е до 31 декември 2023 г.

Непосредствено след церемонията ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени проектните дейности и очакваните резултати.

Проект „Ремонт на Музей на бойната слава“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“ и е на обща стойност 2 369 570.60 лв. Финансиран е чрез комбинирана подкрепа по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие Юг. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 607 162.26 лв. и с нея ще бъде финансирано изпълнението на строително – монтажните работи и частично обзавеждане и оборудване. Останалите дейности по проекта– доставка на оборудване и обзавеждане, строителен надзор, авторски надзор, осигуряване на публичност и визуализация, одит и управление на обща стойност 762 408.34 лв., са финансирани чрез финансов инструмент Фонд за градско развитие Юг по ОПРР 2014-2020.

Проектът обхваща дейности по ремонт и модернизиране на  сградите и на прилежащото пространство, създаване на достъпна архитектурна среда, осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на музея.  С осъществяване на дейностите, заложени в проекта, ще бъдат постигнати следните резултати:

–          създаване на условия за равен достъп до музея и участие в мероприятия за всички групи от населението, включително на хора в уязвимо и неравностойно положение;

–          повишаване качеството на живот и инвестиционната атрактивност на Ямбол чрез създаване на предпоставки и условия за преодоляване на идентифицирани икономически, природни и социални проблеми в градското развитие;

–          подобряване състоянието на околната среда чрез въвеждането на мерки за енергийна ефективност;

–          развитие на художественото и културно-историческото наследство с цел повишаване на туристическия потенциал на града.