Публични прояви по проект на ПГСГ „Кольо Фичето“

     Професионалната гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ в Ямбол работи активно по проект BG 05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

На 5 май в училището се проведе една от публичните изяви по проекта. Учениците от групата за Обучителни затруднения по български език и литература направиха пробен Държавен зрелостен изпит. Пробната матура се проведе при условия много близки до тези, в които дванадесетокласниците ще бъдат поставени на действителния изпит. Зрелостниците успяха да преценят какво време им е необходимо за работа по всеки от трите модула, на кои от задачите да обърнат още внимание. Резултатите  от своя страна показват, че пропуските в знанията са попълнени и те ще могат успешно да се справят с Държавния зрелостен изпит.
На 12 май се изявиха момичета от Клуб „Художествена гимнастика“. Публиката беше впечатлена от грациозността и точността, с която изпълниха съчетанията си. Танцът и демонстрираното умение за работа с лента събраха заслужени силни аплодисменти.
До края на учебната година продължават заниманията във всички клубове по интереси, както и тези за обучителни затруднения.