Проучване и анализ „Добавена стойност за територията на МИГ-Тунджа от прилагането на стратегията за ВОМР“

На база Проучване и  Анализ „добавена стойност за територията  на  МИГ-Тунджа от прилагането  на стратегията за ВОМР “ бяха направени следните изводи и препоръки.

 • Стратегията за Водено от общностите местно развитие е първата

интегрирана концепция за комплексно въздействие върху развитието на територията и на местната общност чрез ресурсите на европейското финансиране по 3 фонда /ЕЗФРСР, ЕФРР, ЕСФ/ чрез пет програми /ПРСР, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПИК, ОПОС/ и мащабното разширяване на спектъра на бенефициентите, като по този начин се дава реална възможност за реализирането на максимално голям обхват на дейности, подчинени на общи цели и приоритети. Консолидирането на възможности и на ресурси от различни източници за комплексно въздействие /многофондовия характер на стратегията/ е най-ефективният и ефикасен механизъм за развитието на територията и на местната общност. Този подход носи висока добавена стойност и трябва да бъде развиван и утвърждаван и в разработването и прилагането на следващи стратегически и планови документи.

 • Стратегията за ВОМР прави директно и непосредствено  съпричастна

местната общност, въвличайки я пряко в процесите на планиране и реализация, прилагайки богат набор от механизми за комуникация, информиране, публичност. Този хоризонтален модел на взаимодействие с общността е препоръчително да бъде използван широко и в процесите на мониторинг и на оценка на въздействието на Стратегията върху развитието на територията и на общността.

 • Стратегията за ВОМР включва голям диапазон от мерки за

финансиране, като по този начин практически овластява различни групи от местната общност /вкл. представители на институции, организации, бизнес и др./ в качеството на потенциални бенефициенти, осигурявайки им по този начин непосредствена възможност да участват не само в процеса на идентифициране на местните проблеми и потребности, но и във формулирането и прилагането на адекватни действия и конкретни решения за развитието на територията и на малките населени места от селски тип. Осигуряването на достъп до ресурси и до непосредствения процес на вземане на решения трябва да се развива и утвърждава като водещ принцип в общностната работа, в подходите за стратегическо планиране и решаване на местните проблеми и предизвикателства. СВОМР формира капацитет у местната общност, като я овластява чрез механизмите за пряко и непосредствено участие във формулирането на приоритетите и в процеса на вземане на решения, но и чрез многопосочните възможности за финансиране и включването на максимално широк спектър от потенциални бенефициенти. Разширяването на възможностите за финансиране и на потенциалните бенефициенти прави по – голяма част от местната общност пряко въвлечена в изпълнението на Стратегията и съпричастна към нея.

В този смисъл като пример могат да бъдат посочени читалищата на територията на МИГ-Тунджа, които благодарение на реализацията на Стратегията за местно развитие 2011-2015 г. излизат от тясно културната дейност и от сферата на чистата художествена самодейност и се превръщат в пълноценни общностни центрове. С реализацията на СВОМР те развиват и капацитет в доставката на социални услуги, което носи висока добавена стойност за местната общност.

 • Стратегията за Водено от общностите местно развитие е най-

мащабната платформа за децентрализация на доставката на социални услуги от държавата и общините към включването на други доставчици в лицето на бизнеса и неправителствените организации, вкл. на читалищата. Децентрализацията на социалните услуги е основна предпоставка за разширяване на спекъра и на обхвата им, както и за повишаване на качеството. Тези процеси трябва да бъдат развивани и утвърждавани, вкл. и чрез механизмите на публично – частното партньорство в интерес на повишаване на благосъстоянието и качеството на живот на местната общност.

 • Стратегията за ВОМР  отчита особеностите и даденостите на

територията, като включва и нарочна мярка за промотиране на местни специфики. Този подход трябва да бъде насърчаван и в следващите стратегически и планови документи, тъй като притежава потенциала за генериране на висока добавена стойност за развитието на територията.

 • Включването в Стратегията на мярка от  ОПИК 2014 – 2020 дава

нови възможности за развитието на бизнеса с характер на малки и средни предприятие от неземеделския сектор, което води до разширяването на мащаба и на многообразието на стопанската инициатива на територията на МИГ- Тунджа, вкл. и създава нови възможности за заетост.

 • Включването в Стратегията на ресурси по ОП НОИР 2014-2020 води

до развитие на общинската образователна инфраструктура с пряка и непосредствена рефлексия върху преодоляване на проблема с ранното напускане на образователната система и развитие на професионалното образоване и обучение в малките населни места от селски тип.

 • Включването в Стратегията на мерки, подкрепени от  ОПРЧР 2014-

2020 води до реална децентрализация в доставката на интегрирани социални услуги и до осигуряването на нови възможности за обучение, заетост, адаптиране, интеграция и реинтеграция на трудовия пазар. Изключително полезно и насърчително за развитието на територията и на местната общност е включването като бенефициенти по проекти за субсидирана заетост не само на местната власт, но и на бизнеса и на неправителствения сектор, което е предпоставка за тяхното развитие и укрепване.

 • Включването в Стратегията на ресурси по ОПОС 2014-2020 е директно

обвързано с опазването и популяризирането на биологичното разнообразие на територията на МИГ-Тунджа, което е непосредствено свързано с комплексното интегрирано развитие.

 • Разработването на „собствена” мярка за развитие на територията, чрез

промотиране на местни специфики и дадености с ресурсите на ПРСР, е нов момент с висок потенциал и висока добавена стойност. Препоръчва се този подход да бъде приоритетен и при разработването и реализацията на следващи програмни и стратегически документи, както и да бъде поставен във фокуса на нови проекти.

 • Диверсификацията на дейността на МИГ-Тунджа спрямо пряката

работа по разработването, управлението и изпълнението на СВОМР е една от характерните особености и силни страни на Сдружението. Доставката на социални услуги; разработването и реализацията на образователни проекти в подкрепа на младежи в неравностойно социално положение, на трансгранични, транснационални и вътрешнотериториални проекти с различна тематична насоченост; подкрепата на местни каузи и инициативи извън обхвата на СВОМР имат силна социална насоченост и позитивна рефлексия у местната общност. По този начин дейността на МИГ-Тунджа надхвърля положителното въздействие на Стратегията, като генерира нова, допълнителна добавена стойност за развитието на територията.

 • МИГ-Тунджа развива своя капацитет през периода 2014-2020 г  и като

увеличава щатната численост на персонала, свързан с прилагането на СВОМР  от 4 на 5 бр. В новата структура е формирана и длъжност експерт мониторинг на Стратегията, предвид необходимостта от допълнителна експертиза поради многофондовия характер на СВОМР, широкия спектър от възможности за финансиране и от потенциални бенефициенти. 

 • МИГ –Тунджа  увеличава представителността на местната общност във

върховния колективен орган за управление (Общото събрание)  и подобрява и оптимизира административния  капацитет на колективния орган  за управление (Управителния съвет).  В този смисъл трябва да бъде разглеждано и увеличаването на броя и обхвата на членовете на Общото събрание, чиято численост е 33  юридически и физически лица, представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор  към момента на одобрение на СВОМР ,                    а   към настоящия момент е 37 юридически и физически лица, както и оптимизирането на броя на членовете на Управителния съвет от 9 члена на 5 члена, с което се подобрява оперативността на управлението.

В заключение се налага генералният  извод, че Стратегията за ВОМР е най-мащабната интегрирана концепция за комплексно развитие на територията и на местната общност на МИГ-Тунджа, която консолидира и подчинява на общи цели и приоритети източници от различни европейски фондове и програми, като ги съобразява с местните особености и специфики, вкл. и с гледната точка на местната общност. Този подход е ефективен и ефикасен модел на планиране и реализиране на цялостна интегрирана политика за развитието на територията и трябва да бъде надграждан и утвърждаван при разработването и реализацията на следващи стратегически и планови документи, на нови проекти за общностно развитие.                                               Капацитетът, потенциалът, опитът и експертизата на МИГ-Тунджа позволяват и предполагат силна диверсификация на дейностите в интерес на местното развитие.

Настоящата публикация е осъществена с финансовата помощ на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа за развитие на селските райони  по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” във връзка с Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД50-39 от 23.04.2018 г.