Проект „На фокус“ успешно приключи обучението по български език в РПЦ – Харманли

В края февруари 2024, проектът „НА ФОКУС-националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014-2021 г., завърши курс по Български език (ниво А1), в РПЦ-Харманли, в който участваха 15 граждани от Сирия, в процедура за получаване на международна закрила.
В курсът, в продължение на 20 дни, се обучаваха 15 обучаеми, като 12 от тях бяха деца, а другите 3-жени. Основен мотив на децата и жените, да повишат знанията си по Български език, е желанието да стартират или да продължат образованието си в българско училище, както и възможността да се включат в пазара на труда. Езиковата бариера е основна пречка, голяма част от децата, които живеят в РПЦ- Харманли, да не успяват да се включат в Българската образователна система. Усвояването на Български език от бежанците им дава възможност да се запознаят с културата и историята на българското общество, придобивайки знания и умения, които гарантират пълноценното им социално включване.
Обучението по български език е част от дейностите по горецитирания проект, които БЧК реализира за подобряване на условията за прием и интеграция на лица, потърсили и/или получили временна или международна закрила.
В момента, в рамките на проекта се провежда още един курс по Български език – ниво А1, в град Варна. В него са включени 15 украински граждани с временна закрила и се очаква курса да приключи в началото на Април 2024.