Проект „На фокус“ проведе обучение в областта на убежището и миграцията в област Бургас

В период 21-23.02.2024, в Равда, област Бургас, се проведе вторият тридневен семинар, който има за цел да повиши експертния капацитет в областта на убежището и миграцията на представители и служители от национални институции, неправителствени организации и международни организации.

Проектът „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., се финансира със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., с бенефициер Сдружение Български Червен Кръст.

Изнесеното обучение, включи 25 представители на институции – ОД МВР- сектор Миграция, ГД Гранична полиция, РПУ от няколко общини от областта, АСП, ДЗД, местни власти,Спешен телефон 112, всички те- пряко работещи с мигранти- с временна закрила или търсещи международна закрила.

Обучението се проведе в рамките на три дни, като предостави на обучаемите възможност за повишаване на знанията, уменията и нагласите им в областта на убежището и миграцията, тъй като всички те са идентифицирани като експерти, които при изпълнение на присъщата. Новопридобитите знания и умения бяха високо оценени от участниците в обучението, като необходими, за идентифициране на нуждите и предприемане на мерки за задоволяване на специалните потребности на гражданите на трети държави, които търсят международна закрила/граждани на трети държави, получили временна закрила, със специален фокус върху уязвимите групи.

По време на обучението бяха представени теми като: правна рамка на политиката в областта на убежището и миграцията в Европа и в България, Европейски пакт за миграцията и убежището, правата и задължения на граждани на трети държави, търсещи международна закрила, включително уязвими лица/граждани на трети държави, на които е предоставена временна закрила, включително уязвими лица; гарантиране на сигурността на НМНЛ, ролята на НПО в процеса на работа; проблеми и предизвикателства пред интеграцията им.

В рамките на проекта се планират още 4 обучения. Две от тях се планира да бъдат организирани през месец Март 2024 ( в област Варна и област Русе), а другите две през месец Април 2024 ( в област Стара Загора и област Хасково).