ПРОЕКТ “ИНТЕРАКТИВНИ ОБУЧЕНИЯ И ПОДКРЕПА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ЗАЕТОСТ”

   Основна цел на проекта е да подкрепи безработни лица до 29 годишна възраст (включително учащи се), неактивни лица и заети лица да стартират самостоятелна стопанска дейност чрез разработване и прилагане на по-цялостен, по-индивидуализиран и по-гъвкав подход посредством прилагане на интерактивни обучения, индивидуални консултации и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост.

   През месец април 2019 година успешно приключиха специализираните обучения по проекта, в които взеха участие над 100 лица от областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Към настоящият момент проектът продължава с индивидуални консултации за подготовка за самостоятелна стопанска дейност в градовете: Бургас, Казанлък, Несебър, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

    Изготвените по проекта материали и информация за актуални процедури за подкрепа на предприемачески идеи могат да бъдат открити на интернет страницата на проекта: http://bulgariabc.com

    За повече информация, заинтересованите лица могат да се свържат с нас по електронна поща, телефон или чрез акаунтите на проекта във Фейсбук и Туитър.

Българска мениджмънт асоциация

Тел: 0879 172 820

E-mail: start@bulgariabc.com

Web: http://bulgariabc.com/

Facebook: fb.me/startbusinessBG

Twitter: @StartBusinessB1

E-mail: start@bulgariabc.com

 

Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Българска мениджмънт асоциация и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

Проект „Интерактивни обучения и подкрепа за повишаване на компетенциите за самостоятелна заетост“, № BG05M9OP001-1.023-0074, се осъществява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020